سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عصمت دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد گرایش عمو
پویا پارسا – دانش آموخته کارشناسی ارشد
رامین نبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور واحد شهر ری
علی طغیانی خوراسگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی بر مبنای مدل تعالی سازمانیمی باشد. مدل تعالی، رهیافتی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد، شناسایی وتعیین می کند و با محور قراردادن وایجاد ارتباط به وسیله حلقه های تشکیلات سازمانی و فرایند ها با کار کنان، مشتریان، ذی نفعان و جامعه، رضایت هریک از آن ها را تامین می کند. پژوهش حاضر، پژوهش توصیفی و از نوعپیمایشی می باشد و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تایید و رد فرضیه های پژوهش، از روش پیمایشی و پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰ تشکیل داده و شامل ۲۲۱ نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد وحجم نمونه ۱۳۲ نفر در نظر گرفته شد. برای آزمون پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر ۰٫۸۸۵r= به دست آمد. میانگین امتیازات برای تعالی سازمانی ۴۴۵٫۰۳ و برای معیارهای رهبری ۴۰٫۹۵ ، خط مشی ۳۵٫۶۴ ، کارکنان ۳۷٫۵۳ ، منابع و شرکا ۴۹٫۷۳ ، فرایندها ۶۵٫۶۱ ، نتایج مشتریان ۷۸٫۳۶ ، نتایج کارکنان ۳۴٫۱۲۵ ، نتایج جامعه ۳۶٫۲۶ و نتایج کلیدی عملکرد ۶۷٫۸۱ به دست آمد. برای بررسی استفاده شد که نتایج آن در SPSS تک متغیره و نرم افزار t فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آمار استنباطی شامل آزمون دو حوزه توانمندسازها و نتایج عبارت است از این که: بین میزان امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تعالی سازمانی در دانشگاه پیام نورخراسان رضوی بر اساس مدل تعالی سازمانی ، تفاوت معناداری وجود دارد. امتیاز تعالی سازمانی در مقایسه با وضعیت مطلوب بر مبنای %۵۰ نتایج ضعیف تری را نشان داد. نتایج حاصل از ازمون فرضیه های فرعی پژوهش نیز عبارت است از: بین میزان امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای رهبری،خط مشی، کارکنان، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج کلیدی عملکرد در دانشگاه پیام نورخراسان رضوی بر اساس مدل تعالی سازمانی ، تفاوت معناداری وجود دارد. وامتیاز تعالی این معیارها در مقایسه با وضعیت مطلوب بر مبنای ۵۰ % نتایج ضعیف تری را نشان داد. بین میزان امتیازوضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای منابع و شرکاء و نتایج جامعه در دانشگاه پیام نورخراسان رضوی بر اساس مدل تعالی سازمانی ، تفاوت معناداری وجود دارد. وامتیاز تعالی این معیارها در مقایسه با وضعیت مطلوب بر مبنای ۵۰ % نتایج قوی تری را نشان داد.