سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی پورمصطفی – دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان
سیدیاسر ابراهیمیان جلودار –
محسن نادیان –

چکیده:

افزایش کارایی شرکت های تولیدی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری هستند، یکی از اقدامات اساسی در مسیرتوسعه اقتصادی کشورهاست. ارتقای عملکرد این نوع سازمانها مستلزم بهینه سازی فرایند تولیدی درون سازمان می باشد که اینامر خود نیز نیازمند اطلاع از وضع موجود سازمان می باشد.بدین منظور در این مقاله به منظور تعیین کارایی نسبی خطوط تولیدی در شرکت پارت صفحه اصفهان، ابتدا با استفاده از شبیه سازی ۴خط تولید شرکت مورد نظر مدل سازی شده و سپس با توجه به نتایج شبیه سازی، به کمک مدلDEA کارایی هر یک از خطوط تحت بررسی مشخص شده تا با توجه به عملکردشان مورد توجه مدیران و سرپرستان شرکت قرار گیرند.یافته های پ ژوهش بیانگر آن است که تعیین کارایی نسبی خطوط به کمک تلفیق نتایج شبیه سازی و مدل های کمی تصمیم گیری می تواند اطلاعات قابل اطمینان تر و دقیق تری را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد.نتایج محاسبات نشان می دهد خط ۴ دارای کمترین کارایی و خط ۳ و ۵و ۱و ۲ در اولویت های بعدی قرار دارند.