سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم ایزانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی
محمد درویشوند – پزشک عمومی
فاطمه دین پژوه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درطب نوین پژوهشگران عرصه علوم رفتاری برارتباط بین ویژگیهای روانی اجتماعی ارتباطات خانوادگی و خصوصیات شخصیتی با بروز و سیربیماری کرونر قلب تاکید دارند هدف ازم طالعه حاضر بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و تیپ شخصیت D دربیماران قلبی عروقی بود هاست نمونه پژوهش حاضر ۱۰۰ نفر بیمار مرد که بعنوان بیمار قلبی به بیمارستان بوعلی تهران مراجعه کرده و پرسشنامه عملکرد خانواده FAD و شخصیت نوع D (ds14 را تکمیل نمودند داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل گردید نتایج نشان داد بین شخصیت D و زیرمقیاس ارتباط همبستگی مثبت معنی دار و بین شخصیت D و زیرمقیاس عملکردکلی همبستگی منفی معنی دار درسطح P<0/05 وجوددارد