سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهقلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سامان امیر عباس کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق
یوسف عباسپور گیلانده – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تراکم خاک یکی از بزرگترین مشکلات کشاورزان در سراسر دنیا است. تراکم خاک موجب کاهش رشد ریشه و کاهش عملکرد محصول می شود یکی از روشهای متداول از بین بردن تراکم استفاده از زیرشکنها می باشد. استفاده از زیر شکنهای مرسوم با تغیه های معمولی نیروی کششی زیاد و بازده انرژی کمی دارد. استافده از زیر شکنها می باشد. استفاده از زیر شکنهای مرسوم با تیغه های معمولی نیروی کششی زیاد و بازده انرژی کمی دارد. استفاده از زیر شکن با تیغه های کج ساق علاوه بر کاهش نیروی کششی راندمان انرژی را نیز افزایش می دهد. در این تحقیق عملکرد تیغه ی کج ساق و پارپاو با یک تیغه معمول مقایسه گردید. بدین منظور آزمایشات در جعبه برش خاک در قالب طرح فاکتوریل بر پایه ی طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی عمق و سرعت پشروی بودند. عمق در ۵ سطح ۵ و ۷/۵ و ۱۰ و ۱۲/۵ و ۱۵ cm و سرعت در ۵ سطح ۲/۵ و ۵ و ۷/۵ و ۱۰ و ۱۲/۵ cm/s بر روی تیغه پارپلو، کج ساق و معمولی بررسی شد. نتایج نشان داد در تمام تیغه ها با افزایش عمق نیروی مقاوم کششی به صورت معنی دارای افزایش یفته در صورت که افزایش عمق تاثیر معنی داری بر نیروی مقاوم کششی مخصوص نداشت. تیغه کج ساق با ۳۴/۴۵ N و ۰/۴۳N/cm2 کمتری و تیغه معمولی با ۶۲/۱N و ۱/۰۴N/cm2 بیشتری نیروی مقاوم کششی و نیروی مقاوم کششی مخصوص را داشتن . در تمام تیغه ها با افزایش سرعت ، نیروی مقاوم کششی به صورت معنی داری افزایش یافته بود، اما د رتیغه کج ساق روند افزایشنیروی مقاوم کششی شیب کمتری نسبت به دو تیغه دیگر داشت.