سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبداله بابایی – دانشگاه علم و صنعت )ایران
نعیم ضیاء – دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله، شاخصی چند منظوره جهت بررسی کارآیی واحدهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع ارائه شده است . در این شاخص، فاکتورهایی از قبیل تلفات اکتیو و راکتیو، افت ولتاژ، تنظیم ولتاژ، ظرفیت خطوط، اتصال کوتاه سه فاز، اتصال کوتاه تک فاز به زمین و همچنین شاخص کاهش انتشارآلودگی مورد بررسی قرار گرفته است . نگرانی های روز افزون بشر نسبت به مسائل زیست محیطی و تلاش جهت کاهش و کنترل انواع آلودگی ها، از مهم ترین دلایل تعریف و استفاده از این فاکتور در کنار دیگر فاکتورها می باشد . همچنی ن جهت بررسی و محاسبه فاکتورهای تعریف شده، از روش های نیوتن – رافسون اصلاح شده برای پخش بار و ماتریس هایBIBC و BCBVبرای محاسبه جریان های خطا به ازای انواع اتصال کوتاه های متقارن و نامتقارن استفاده شده است . سپس به کمک نرم افزارMATLABو بر پایه ابزارهای مح اسباتی فوق، برنامه ای جهت بررسی اثر تولیدهای پراکنده بر شبکه های . توزیع تهیه و تدوین شده است . در پایان به کمک برنامه تهیه شده و با استفاده از شاخص چند منظوره، تأثیر تولیدهای پراکنده بر شبکه استاندارد ۳۴ شینIEEEبررسی و نتایج ترکیبهای مختلفی از آ نها مورد ارزیابی قرار گرفته است