سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

داریوش جهانشاهی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
نعمت اله موسوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
بهاالدین نجفی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق تعیین تابع سود و کارایی و بررسی عوامل مدیریتی تعاونیهای تولید کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد آنها میباشد به همین منظور از تعداد ۱۰۶ تعاونی تولید کشاورزی برگرایش باغبانی گلخانه ای و صیفی جات تعداد ۴۶ واحد آنها در پنج شهرستان استان انتخاب شد آمار و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه حضوری با مدیرعامل یا موسس شرکت تعاونی که سهام دار اصلی آن می باشد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار execlو deep و eveies5 اندازه گیری شد نتایج برآورد تابع سود تعاونیها نشان میدهد متغیرهای تعداد اعضا سیستم آبیاری و متغیر منطقه اثر منفی و متغیرهای تنوع در فعالیت ها مخارج و سطح تحصیلات مدیرعامل و سطح زیرکشت اثر مثبت برسود دارند و متغیر فاصله از شهر و ارزش فعلی سرمایه بی معنی می باشد.