سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه الهیاری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده م
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندس
امن اله عبادی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندس

چکیده:

آلودگی محیط زیست و منابع نفتی در حال اتمام، جامعه جهانی را برای یافتن سوختهایی با پایه غیر نفتی به تکاپو انداخته است. سوخت جایگزین باید از نظر اقتصادی، ایمنی، زیر ساختهای مورد نیاز، عدم وابستگی بهمنابع نفتی، چند کاربرده و فراوان بودن معیارهای لازم را داشته باشد که دی متیل اتر از بسیاری از این ویژگیها برخوردار است. در این مقاله با مروری بر منابع، تبدیل مستقیم و غیرمستقیم گاز طبیعی به دی متیلاتر و پتانسیلهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی این تبدیل مورد بررسی قرار گرفته و کاربردهای این ماده ارزشمند در زمینه های مختلف مانند سوخت نیروگاهها و پیلهای سوختی و جایگزین سوخت دیزلی مورد توجهقرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد تبدیل گاز طبیعی به دی متیل اتر به دلیل تبدیل منابع فراوان و ارزان گاز طبیعی به یک ماده پر کاربرد، مزایای فنی و اقتصادی بسیاری دارد. دی متیل اتر کاربردهای بسیاری درصنایع نفت, گاز و پتروشیمی داشته و برای سنتز آن از گاز سنتز دو روش مستقیم و غیر مستقیم به کار میرود. ارزیابی این دو روش نشان داد از نظر ترمودینامیکی و اقتصادی روش مستقیم بر روش غیر مستقیم ارجحیت دارد