سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن ضامنیان – کارشناس ارشد حمل و نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مجهز نمودن راه به تجهیزات ایمنی و استانداردسازی آن، یکی از موارد تأثیرگذار برکاهشتصادفات خواهدبود. در این تحقیق به بررسی و ارزیابی یکی از تجهیزات ایمنی بنام تابلوهای سرعت متغیر، که سرعت رابرحسب شرایط محیطی، هندسی راه و حجم تردد، تغییر میدهند، پرداخته شده است. در این راستا با شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد تابلوهای سرعت متغیر و تأثیرگذار بر سرعت، متغیرهای مربوط به اینتحقیق انتخاب شده و از آنها در جهت ساخت مدلی که برحسب تعداد تصادفات بوده استفاده گردید، بطوریکه مدل با دادههای قبل از نصب علائم سرعت متغیر ساخته و با دادههای تصادفات پس از نصب اینعلائم مقایسه شده است. انواع مدلهای کاربردی در بین تصادفات بر دادههای موردنظر برازش داده شد و در هر مورد تستهای آماری لازم صورت پذیرفت و نهایتاً با کالیبره کردن مدل و اعتبارسنجی آن ،مدلرگرسیون دوجملهای منفی به علت مزیت نسبت به سایر مدلها، انتخاب گشت. در پایان معلوم گردید که با نصب تابلوهای سرعت متغیر و کنترل دقیق سرعت مجاز، تعداد تصادفات به طور قابل ملاحظهای کاهشیافته و نصب این علائم اقتصادی بوده است