سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین فرنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سجاد احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد،
پیام پزشکپور – .عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
عزت اله نباتی – .عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۸ در شرایط آب و هوایی بروجرد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار به مدت یکسال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد اجرا شد. در این بررسی تیمار نسبت های مختلف اختلاط دو گیاه در پنج % ۲۵ = M %50 جو+ ۵۰ % نخود، ۴ = M %75 جو+ ۲۵ %نخود، ۳ = M تک کشتی ۱۰۰ % جو، ۲ = M ترکیب کاشت بودند که شامل : ۱ تک کشتی ۱۰۰ % نخود مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه جو و علوفه کل مخلوط = M جو+ ۷۵ % نخود، ۵ از نظر علوفه جو بین تیمارهایی که دارای تراکم ۱۰۰ % جو .( P< (جو و نخود) تحت تاثیر تیمار نسبت اختلاط قرار گرفت ( ۰٫۰۱ %۷۵ نخود + ۲۵ % جو با بیشترین عملکرد M بودند تفاوت معنی داری وجود داشت. در میان تیمارهای مخلوط نسبت اختلاط اختلاط ۴ بیولوژیک مخلوط کل (جو و نخود) در مجموع به عنوان نسبت اختلاط برتر از لحاظ عملکرد کمی علوفه شد.