سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرنوش عزیزی – کارشناس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی معاونت درمان سازمان تامین اج
امیرعباس فضائلی – رییس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی معاونت درمان سازمان تامین اجتما

چکیده:

رشد شدید هزینه های مراقبت های سلامت و محدودیت منابع، توجه به ارتقای کارایی را به عنوان یکی ازاولویت های اصلی نظام سلامت مطرح نموده است. در این میان مراقبت های بستری و در راس آن بیمارستان هانقش مهمی در موفقیت یا شکست این نظام بر عهده دارند لذا مقایسه عملکرد بیمارستان ها با استفاده از شاخص های متداول کارایی بیمارستان و بهره گیری از روش های کاربردی اهمیت بسزایی دارد. با توجه به آنچهذکر شد، پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پابن لاسو به بررسی و مقایسه همزمان شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی می پردازد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بوده و با استفاده از اطلاعات ۷۶ بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی در رابطه با سه شاخص اصلی عملکرد بیمارستان شامل درصد اشغال تخت، میزان چرخش تخت و متوسط اقامت بیمار طی سالهای ۹۸۳۱ و ۹۸۱۱ انجام شده است. پردازش اطلاعات و مقایسه آنها با استفاده از نرم افزارExcel و نمودار پابن لاسو صورت گرفته است این مطالعه عملکرد بیمارستان ها فقط از منظر کارایی آنها و با استفاده از چند شاخص اصلی اما محدودمورد ارزیابی قرار گرفته است و بررسی سایر ابعاد بهره وری مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و همچنین روش های مناسبآن جهت تحلیل می باشد. به همین دلیل، استفاده از روش هایی همچون نمودار پابن لاسو که امکان مقایسه همزمان چند شاخص را فراهم می کند برای ارزیابی عملکرد از بعد کارایی استفاده می شود. بدیهی است این ابزار می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران بخش درمان سازمان تامین اجتماعی جهت آسیب شناسی و برنامه ریزی برای بهبود کارایی مراکز باشد