سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرخنده سیف نیا – گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات راه آهن
کاظم فروزنده – گروه بهره وری مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

با توجه به اهمیت ۸ درصد رشد اقتصادی دربرنامه چهارم توسعه ، حمل ونقل ریلی یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار دربرنامه محسوب می شود . اگر چه دربرنامه ، حمل ونقل وانبار داری بصورت یکجا درنظر گرفته شده است ومجموعا سهم سالانه رشد ۱۱ درصد برای آن دربرنامه منظور شده ولی به نظر می رسد نقش حمل ونقل بطور کلی و نقش راه آهن بطور اخص دارای اهمیت بیشتری خواهد بود وبرای آن سیاست گذاران راه آهنرشد ۱۳ درصدی را درنظر گرفته اند . بنابراین سعی می شود با مقایسه رفتار وعملکرد برنامه سوم توسعه ومقایسه آن با سال اول برنامه چهارم توسعه ؛ ضعفها ، قوتها ، تهدیدات وفرصتها را درنظرگرفته وازآن میان استراتژی دستیابی به اهداف مورد نظر را پیشنهاد نمائیم .