سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر محبی – دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
محسن جهانمیری –
امیر امیدوار –
مسعود خراتی کوپایی –

چکیده:

دراین مقاله یک مطالعه عددی برایتحقیق درمورد فرکانس جت خود تحریک غیرفعال که شامل مدارخارجی نمی باشد ارایه شده است دراین مطالعه نازلهای سیالی مورد بررسی قرارگرفته اند که بدونوجود قسمت محرک باعث تحریک جریان سیال می شوند سیال کاری هوا بوده و جریان سیال مغشوش می باشد دراین تحقیق فرکانس نوسان جت براساس تغییرات مولفه سرعت درجهت مختصات عمود برراستای پاشش استخراج شدها ست نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج ازمایشگاهی مقایسه شده است نتایج نشان میدهد که اغلب مدلهای آشفتگی فرکانس نوسان جت تحریک شده را بیشتر از حد آزمایشگاهی پیش بینی می کنند و تنها مدل sst k-ωفرکانس را با میزان خطای کمتر از یک درصد می تواند پیش بینی نماید لذا مدل مذکور مدل مناسبی جهت پیشگویی فرکانس نوسان با استفاده از حل های عددی جریان سیال مغشوش می باشد.