سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی کوشکی – دانشجوی کارشناسی ا رشد
کاظم نقندریان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد ماکوئی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین مقاله به ارزیابی عملکرد تولید گندم درایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها درشرایط تخصیص همگن وزن ها پرداخته شده است این مدل توسط استانکو دیمیترو و وارن ساتون درسال ۲۰۱۰ معرفی شده است این روش تاثیری برفضای جواب ندارد و درحقیقت باعث ناموجه شدن فضای جواب نمی شود اهمیت تخصیص وزن ها دراین مدل توسط فاکتور B مشخص می شود دراین مقاله روشی برای بدست آوردن اهمیت تخصیص همگن وزن ها برمبنای رگرسیون خطی معرفی شده است با توجه به اهمیت بخش کشاورزی واحدهای مورد ارزیابی استانهای کشور درتولید گندم انتخاب شده است نتایج نشان دهنده وزنهای غیرصفر و ایجاد تمایز مناسبی بین واحدها می باشد.