سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا گازر – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
کیهان شرافتی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

سیستمهای انتقال کارخانجات پروسس و تولید بذر ذرت در بروز صدمات فیزیکی بذر نقش مهمی دارند. بررسی های مقدماتی در مغان نشان میدهد که ۲۴ درصد از کل خسارات موجود بذر د رمنطقه ناشی از سیستمهای انتقال میباشد. در این تحقیق، به منظور کاهش تلفات بذر به هنگام انتقال د رکارخانه های تولید بذر، عملکرد بالابرهای جدیدی موسوم به الواتورهای (Z شکل) مورد بررسی قرار گرفت و با بالابرهای پیاله ای رایج در ایستگاههای ذرت خشک کنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر د رکرج و کارخانه ذرت سبلان (شاهی) در مغان مقایسه شد. د رهر کارخانه (ایستگاه) ضمن بررسی فنی بالابرهای جدید و مقایسه آن با بالابرهای رایج، برای بررسی تاثیر وجود بالابرها بر ضایعات فیزیکی (شکستگی، ترک خوردگی) ذرت بذری، از آزمون تی استفاده گردید. در این تحقیق نتیجه گیری شد که بالابرهای Z شکل مشکلات شکستگی و صدمات فیزیکی بذر را تا حدود قابل ملاحظه ای مرتفع می کند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اذعان داشت که کاربرد بالابر Z شکل در مقایسه با بالابر معمولی حدود ۸۷ درصد صدمات فیزیکی ( شکستگی و ترک خوردگی) بذر را کاهش می دهد. تاثیر کاربرد این بالابرها در مورد ترک خوردگی بذر بیشتر مشهود بوده و حدود ۴ تا ۸ برابر شانس ترک خوردگی را نسبت به بالابر های معمولی کاهش می دهند. همچنین نتیجه گیری شد که از نظر اقتصادی با صرف حدود ۱۰ درصد از مبلغ ضررهای سالیانه سیستمهای انتقال در مغان می توان ۹۰ درصد از خسارات سیستمهای انتقال بذر را کاهش داد.