سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیان صفایی – دانشگاه اصفهان دانشکدهمهندسی گروه مهندسی شیمی
علیرضا سلیمانی نظر –

چکیده:

دراین تحقیق عملکرد موادفعال کننده سطحی با خاصیت پخش کنندگی از قبیل هگزیل آمین دودسیل رزوزسینول، نونیل فنل، سه نوع تجاری برکنترل ته نشینی رسوب آسفالتین یک نمونه نفت خام ایران بوسیله آزمایش کدورت سنجی بررسی شده است تثبیت کدورت مخلوط نمونه ی نفتی و نرمال هپتان درحضور غلظت های مختلفی از ترکیبات بازدارنده فعال سطحی با زمان شاخصی از عملکرد مناسب بازدارنده در جلوگیری از ته نشینی رسوب آسفالتین می باشد عملکرد بازدارنده ها در غلظت های مختلف با هم مقایسه شده است بازدارنده های تجاری کنترل ته نشینی رسوب آسفالتین ۱۱۰ و ۱۱۱ در غلظت های ۱۰۰ppm و بازدارنده ۱۱۲ در غلظت ۵۰ppm بهترین نتایج را در جلوگیری از ته نشینی رسوب نشان دادند.