سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بهبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدباقر خورشیدی بنام – هیئت علمی دانشگاه آزاد
مهرداد یارنیا – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسن منیری فر – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده:

تامین پروتئین مورد نیاز کشور ازاولویت خاصی برخوردار است ازانجایی که این نیاز عمدتا از طریق گوشت و فراورده های دامی تامین می گردد و فراورده های دامی وابسته به تغذیه مناسب یا بعبارتی علوفه می باشد لذا تحقیق حاضر درقالب بلوکهای کامل تصادفی دردو تکرار بر۲۰ اکوتیپ اسپرس درایستگاه تحقیقاتی تیکه داش واقع در۷۵کیلومتری جنوب شرقی شهرستان تبریز اجرا شد تجزیه رگرسیون گام به گام برای علوفه خشک نشان داد که ارتفاع بوته و وزن خشک برگ بیشترین تاثیر معنی دار را برعلوفه خشک داشت معادله نشان داد که درحالت ثابت بودن ارتفاع افزایش یک واحدبروزن خشک برگ ۰/۵۸۶ واحدبرعملکرد خشک می افزاید و نیز افزایش یک واحد ارتفاع منجر به کاهش ۰/۲۵- ازماده خشک علوفه می شود بررسی ضرایب همبستگی صفات مورفولوژیک با عملکرد و اجزا عملکرد نیز نشان داد همبستگی بین عملکرد تربا علوفه خشک مثبت معنی دار گردید و بطورکلی دربین همبستگیهای مورد بررسی بیشترین همبستگی بین این دو صفت بدست آمد.