سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عزمی – دانشجوی دکتری مهندسی آب
شهاب عراقی نژاد – استادیار دانشگاه تهران
بهزاد مشیری – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

در یک فرآیند ترکیب داده مدلهای پیشبینی هیدرولوژیکی علاوه بر تاثیرگذاری بالای دقت مدلهای پیشبینی منفرد و مدل -های ترکیب داده، بایستی به دو بخش دیگر نیز توجه کافی صورت پذیرد. این دو بخش شامل انتخاب بهترین متغیرهای پیش- بینیکننده بعنوان ورودی مدلهای منفرد پیشبینی و دیگری انتخاب بهترین مدلهای منفرد پیشبینی بعنوان ورودی مدلهای ترکیب داده است. هدف در این تحقیق، ارزیابی میزان تاثیرگذاری اعمال این دو بخش در دقت کلی فرآیند ترکیب داده در یک پیشبینی هیدرلوژیکی میباشد. روش ب هکار گرفتهشده جهت استفاده در هر دو مرحله، بر اساس مفاهیم آنتروپی پایهگذاری شده است. این مطالعه در ادامه تحقیق عزمی و همکاران [ ۱] صورت پذیرفته و نتایج مطالعه موردی رودخانه رد کانادا در حالات مختلف قبل و پس از اعمال روشهای فیلترسازی مورد ارزیابی و مقایسه قرار خواهند گرفت. نتایج نشان از بهبود قابل ملاحظه دقت پیشبینی حداکثر سیلاب سالانه پس از اعمال این روش در هر دو مرحله انتخاب بهترین متغیرهای پیشبینی و انتخاب بهترین مدلهای منفرد دارد