سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شهیدی – استاد یار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی بیرجند
الهه منصوری – دانشجوی کارسناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
محمدرضا فرزانه – کارشناس ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی بیرجند
سیدامین مصطفوی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی رایان های و کاربرد آن در علوم کشاورزی، امکان مطالعه و مدیریت بسیاری از عوامل مؤثر بر رشدگیاهان مانند آب ، خاک، کود، تاریخ کاشت و شرایط اقلیمی، ساده تر از گذشته شده است و محققین بخش کشاورزی باشبیه سازی رشد گیاهان و عوامل مؤثر بر رشد آنها گامی مهم در جهت مدیریت تولید برداشته اند. هدف از انجام این پژوهش ، مقایسه سه رقم گندم و تعیین زمان کاشت مناسب با مدل DSSAT (نسخه چهار و نیم بتا) در شهرستان بیرجند بوده، که در این خصوص بررسی تأثیر تیمارهای مختلف زمان کشت بر روی عملکرد گندم نیز مورد تحلیل قرار گرفت. این مدل، شبیه سازی فرآیند رشد گیاه را تحت تأثیر عوامل مختلف مورد بررسی قرار م یدهد. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، رقم قدس عملکرد بیشتری نسبت به رقم های الوند و روشن دارد و همچنین مشخص شد تاریخ کاشت مناسب برای رقم الوند و قدس سی ام مهر ماه و برای رقم روشن پانزدهم مهر ماه می باشد.