سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود گلسرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژیک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، د
حسین صبوری – استادیارگروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گ
عباس بیابانی – استادیارگروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گ
علی نخزری مقدم – استادیارگروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گ

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط متفاوت کنترل علف هرز براساس شاخص های تحمل و حساسیت آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در بهار سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس اجرا گردید. فاکتورهای اصلی شامل: کنترل علف هرز تا شروع مرحله حداکثر پنجه زنی،‌ کنترل از پنجه زنی تا رسیدگی و بدون کنترل علف هرز و فاکتورهای فرعی شامل ارقام شیرودی، ‌دم سیاه، ,IR83752-B-B-12-3 ,IR70358-84-1-2 ,IR70358-84-1-1,WAB56-125 KORAL بودند. میانگین عملکرد در شرایط نرمال و تنش نشان داد که رقم شیرودی بیشترین میزان عملکرد را نسبت به ارقام دیگر در شرایط کنترل علف هرز تا شروع مرحله حداکثر پنجه زنی حاصل نمود. شاخص های میانگین هارمونیک (HM)،‌ شاخص تحمل به تنش (STI)،‌ میانگین هندسی (GMP) و شاخص میانگین تولید (MP) بالاترین میزان را برای رقم شیرودی در شرایط کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی داشتند. براساس شاخص تحمل (TOL) کمترین میزان برای ارقام ,KORAL IR70358-84-1-1 و WAB56-125و از لحاظ شاخص حساسیت به تنش (SSI) کمترین میزان متعلق به ارقام KORAL و IR70358-84-1-2 بود. در بین این شاخص ها نیز شاخص STIبه عنوان بهترین شاخص تعیین شد.