سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یاشار حرمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
رضوان دادخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان باشگاه پژوهشگران جوان اصاهان ایرا
شهرام عروف زاد –
تقی آقاحسینی – مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم، مرکز تربی معلم شهید باهنراصاهان، گروه

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بر مبنای مدل EFQM و مقایسه آن با وضعیت مطلوب می باشد. مدل تعالی، رهیافتی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد، شناساییوتعیین می کند و با محور قراردادن وایجاد ارتباط به وسیله حلقه های تشکیلات سازمانی و فرایند ها با کار کنان ، مشتریان، ذی نفعان و جامعه، رضایت هریک از آن ها را تامین می کند . پژوهش حاضر ، پژوهش توصیفی و ازنوعپیمایشی می باشد و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تایید و رد فرضیه های پژوهش، از روش پیمایشی و پرسشنامه استاندارد EFQM استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش را تمام کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال ۴۸۹۰ تشکیل داده و شامل ۲۲۴ نفر می باشاد . روش نموناه گیاری تصادفی طبقه ای می باشد وحجم نمونه ۴۸۲ نفر در نظار گرفتاه شاد . بارای آزماون پایاایی از ضاریب آلفاای کرونباخ استفاده شد که برابر ۰۱۳r= به دست آمد. برای بررسی فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آمار استنباطی شامل آزمون t تک متغیره و نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج آن در دو حوزه توانمندسازها و نتایج عبارت است از این که: بین میزان امتیاز وضعیت موجودو وضعیت مطلوب تعالی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی اصفهان بر اساس مدل EFQM ، تفاوت معناداری وجود دارد. امتیاز تعالی سازمانی در مقایسه با وضعیت مطلوب بر مبنای ۰۵ % نتایج ضعیف تری را نشان داد.نتایج حاصل از ازمون فرضیه های فرعی پژوهش نیز عبارت است از: بین میزان امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای رهبری، خط مشی، کارکنان، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج کلیدی عملکرد در اداره کل تربیت بدنی اصفهان بر اساس مدل EFQM ، تفاوت معناداری وجود دارد. وامتیاز تعالی این معیارها درمقایسه با وضعیت مطلوب بر مبنای ۰۵ % نتایج ضعیف تری را نشان داد. بین میزان امتیازوضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارهای منابع و شرکاء و نتایج جامعه در اداره کل تربیت بدنی اصفهان بر اساس مدل EFQM ، تفاوتمعناداری وجود دارد. وامتیاز تعالی این معیارها در مقایسه با وضعیت مطلوب بر مبنای ۰۵ % نتایج قوی تری را نشان داد