سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین تبیانیان – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورمهدیشهر
حسین علی ایلکا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،گروه مدیریت، فیروزکوه ،ایرا
حنیفه کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی واحد گرمسار

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر بررسی ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش لرستان بر اساس مدلEFQM میباشد. در این تحقیق ۸ بعد از ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر شامل : ۱-نتیجه گرایی ۲- مشتری مداری ۳ -رهبری و ثباتدر مقاصد ۴ -مدیریت بر اساس فرایندها و واقعیات ۵-مشارکت و توسعه منابع انسانی ۶-یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم ۷ -توسعه شراکتها ۸ -مسئولیت های اجتماعی در اداره کل آموزش و پرورش لرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد میباشد. جامعه آماری این تحقیق معاونین،رؤسای ادارات، رئیس گروه ها وکارشناس مسئولان ستادی اداره کل آموزش و پرورش لرستان جامعه آماری مارا تشکیل می دهند که تعداد آنها جمعا ۱۰۵ نفر می باشد و جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. تکنیک آماری مورداستفاده در این تحقیق، آمار توصیفی میباشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزارspss انجام شده است.