سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا میری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدجواد شیخ داودی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه
مهدی قربانی بیرگانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت

چکیده:

خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و شرایط محیطی ،عمده ترین دلیل نوسانات بازده محصولات کشاورزی در نقاط مختلف است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر خصوصیات خاک، نوع و کاربرد ماشین آلات خاک ورز، یا به بیان کلی تر سیستم های خاک ورزی است ،که بر شرایط فیزیکی خاک اعم از میانگین قطر متوسط کلوخه هاه، درصد برگردان و خردشدگی بقایای گیاهی ،تغییرات خلل و فرج و تهویه ای خاک و سایر پارمترهای زراعی محصول تاثیر گذار است. بر اساس بسیاری تحقیقات انجام گرفته در ایران و جهان بدون شک روش های مختلف تهیه زمین و استفاده از روش های نوین کم خاک ورزی تاثیرات معنی داری بر عملکرد غلات از جمله ذرت داشتهاست.این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار اجرا گردید. تیمارهای خاک ورزی در این طرح شامل: تیمار مرسوم (شخم با گاوآهن برگردان دار+ دوبار دیسک سبک به عمق ۸ تا ۱۰ سانتیمتر) ، و سه تیمار بعنوان روش های کم خاک ورزی ،(کولتیواتور با تیغه های پنجه غازی به عمق ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر+ یک بار دیسک سبک به عمق ۸ تا ۱۰ سانتیمتر) ،یک بار دیسک سبک به عمق ۸ تا ۱۰ سانتیمتر) و (دو بار دیسک سبک عمود بر هم به عمق ۸ تا ۱۰ سانتیمتر)، می باشند.اهداف این تحقیق شامل: تعیین اثر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک، بررسی امکان انجام عملیات کم خاک ورزی و تاثیر آنها بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت می باشد.درتاثیرروشهای خاکورزی وخصوصیات فیزیکی خاکم یتوان گفت که روشهای خاکورزی بربرگردان بقایا،خردشدن بقایا اثرمعنی دار داشت ،و روش مرسوم بیشترین متوسط قطر کلوخه ها را داشت نتایج نشان داد که در رطوبت ۸ تا ۱۰ درصدتیمار یکبار دیسک سبک به عمق ۸ تا ۱۰ سانتیمتر می توان به قطر کلوخه مناسب تری دست یافت همچنین میتوان استنباط کرد که انجام خاکورزی بوسیله دیسک بر روی کلوخه های خاک موثر بوده و کمترین بهمخوردن خاک در روشهای کم خاکورزی باعث حفظ بیشتر خصوصیات ظاهری خاک مانند خاکدانهای ماندن ، و نفوذ بیشتر آب می شود