سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول ثابت عهد – مدرس گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
فرخ اقامحمدزاده – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

با توجه به تحقیقات انجام گرفته برروی رکوردهای ثبت شده جنبش قوی زمین در نزدیکی گسل و تاثیر ا ین نوع رکوردها بر روی سازه های مختلف نیاز توجه به این رکوردها و اثار آن برروی سازه ها در دو دهه اخیر اهمیت تحقیق بیشتری را به خودجلب نموده است مشخصات زلزله های نزدیک گسل به دلیل خواص امواج برشی و تجمع اثار این امواج در جلوی مسیر گسیختگی تفاوتهایی با مشخصات زلزله ها ی دور از گسل دارند وجود حرکت پالسگونه با پریود بلند در ابتدای رکوردها بزرگتر بودن مولفه عمود بر جهت گسل نسبت به مولفه موازی گسل تجمع انرژی و انتقال ان در مدت زمان کوتاه اعمال نیروی ضربه گونه بر سازه های موجود در مسیر پیشرو گسیختگی نسبت بیشینه سرعت به بیشینه شتاب بالا و وجود بیشینه شتاب و سرعت و جابجایی بالاتر از تفاوتهای حائز اهمیت رکوردهای زلزله های نزدیک گسل می باشد.