سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اشرف جعفری – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظورارزیابی تاثیر تاریخ کاشت برعملکرد دانه و اجزا یازده لاین خلرLathyrus sativus L.آزمایش مزرعه ای درسال زراعی ۹۰-۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگائی شهرستان خرم آباد بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بصورت پاییزه و بهاره با یازده لاین به اجرا درآمد درکشتبهاره خلر به دلیل مصادف شدن مرحله پرشدن دانه با تنش خشکی ودرجه حرارت های نسبتا بالا عملکرد دانه ۵۶ درصد کاهش یافت طول دوره از فروردین تا موقع ۵۰ درصد گلدهی و درکشت های پاییزه و بهاره به ترتیب ۴۷و۳۲ روز بودمتوسط طول دوره رشد زایشی لاینهای خلر نیز درکاشت پاییزه ۲۰ درصد بیشتر ازطول دوره رشد زایشی آنها درکشت بهاره بود لاین های خلر ازنظر عمکلرد دانه با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند برمبنای میانگین دوتاریخکاشت لاین ۴۴۹ دارای بیشترین عملکرد ۳۰۲۲ کیلوگرم درهکتار و لاین ۵۸۷ دارای کمترین میزان عملکرد دانه درواحد سطح بود.