سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده کامران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عزیز جوانشیر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
فرهاد فرح وش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام جو، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل ارقام جو در چهار سطح (لیسیوی، سهند، بهمن و ماکویی) و تاریخ های مختلف کاشت در سه سطح ( اول مهر ماه، ۱۵ مهر ماه و ۳۰ مهر ماه) بودند. نتایج نشان داد که تاریخ های مختلف کاشت، اثر معنی داری بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام جو اشت. در این بررسی با استفاده از یک مدل خطی دو تکه ای پارامتر های مربوط به پر شدن دانه ارزیابی گردید. کلیه پارامترها به طور معنی داری تحت تاثیر رقم و تاریخ های مختلف کاشت قرار گرفتند. حداکثر وزن دانه، دوره موثر پر شدن دانه در اولین تاریخ کاشت بدست آمد. مقایسه میانگین ترکیبات تیماری نشان داد که حداکثر وزن دانه و دوره موثر پر شدن دانه به ترتیب به ترکیبت تیماری رقم لیسیوی در تاریخ کاشت اول و حداقل آن به ترکیب تیماری رقم سهند در سومین تاریخ کاشت تعلق داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که حداکثر عملکرد دانه در اولین تاریخ کاشت یا کمترین دوره مواجهه با تنش خشکی انتهایی در رقم لیسیوی و کمترین آن نیز در سومین تاریخ کاشت یا بیشترین دوره مواجهه با تنش خشکی انتهایی در رقم سهند براورد گردید. بنابراین آن می تواند پیشنهاد شود که به منظور افزایش عملکرد رقم لیسیوی در اولین تاریخ کاشت در شرایط اقلیمی اردبیل به کار برده شود.