سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

تکتم اورعی – کارشناس ارشد باغبانی
احمد اصغرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مهناز کیانی – استادیار گروه گیاهان زینتی، پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ژربرا یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در سراسر جهان است. با توجه به اهمیت اقتصادی طول عمر گل های شاخه بریده، پژوهش حاضر به منظورافزایش طول عمر گل های شاخه بریده ژربرا (ارقام (‘Red explotion’ و ‘Double dutch’) انجام شد. گل های شاخه بریده به صورت تیمار کوتاه مدت با محلول های بنزوات سدیم با غلظت های ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر) و مالیک هیدرازید ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر) حاوی ۵ درصد ساکارز تیمار شدند. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار، هر تکرار شامل یک گل انجام شد. با توجه به نتایج تمامی تیمارها اثرات مثبتی بر عمر پس از برداشت گل ها و افزایش آن داشتند. بیشترین طول عمر گل های ژربرا رقم ‘Red explotion’ و ‘Double dutch’ در گل های تیمار شده با ۲۵۰ میلی گرم درلیتر بنزوات سدیم ثبت شد. در مقایسه ارقام رقم ‘Red explotion’ بیشترین طول عمر، بیشترین میزان جذب و کمترین کاهش وزن تر نسبی را نشان داد.