سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رضوانی – استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ا
احسان جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

خروج قطار از ایستگاه در هنگام اشغال بودن قطعه خط، پیشامدی نامطلوب و ناخواسته می باشد که در نتیجه ترکیب های مختلفی از خراب یهای سخت افزاری، خرابی های نرم افزاری و خطاهای انسانی رخ م یدهد و به صورت بالقوه م یتواند هزینه های هنگفت جانی، مالی و اعتبار یای را به سازمان بهره بردار تحمیل نماید. این مقاله پیشامد مذکور را با هدف شناسایی و ارزیابی علل و مسیرهای علّی به وجود آورنده آن، با استفاده از رویکرد فازی تکینک تجزیه و تحلیل درخت خطا، مورد ارزیابی قرار م یدهد. برای این منظور، ابتدا تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا به صورت کلی معرفی م یشود و فرآیند ایجاد و ارزیابی آن در محیط فازی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ضمن شرح کلیات مسأله مورد بررسی، نمودار درخت خطای پیشامد نامطلوب خروج قطار از ایستگاه در هنگام اشغال بودن قطعه خط ایجاد گردیده و این نمودار با هدف تعیین احتمال وقوع پیشامد مذکور و تفسیر اهمیت برش های حداقل و پیشام دهای پایانی مختلف مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مدلسازی و تحلیل ارائه شده در این مقاله، از طریق فراهم آوردن دیدی پرجزئیات از علل بالقوه پیشامد نامطلوب خروج قطار از ایستگاه در هنگام اشغال بودن قطعه خط، تحلیل گر را در اتخاذ راه کارهای مناسب و کارآ جهت تقلیل ریسک متناظر با آن یاری می رساند