سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدقاسم میراحمدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران مدیریت و ساخت، شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد

چکیده:

فرآیند برنامهریزی عبارت است از تهیه، گردآوری، ثبت و نگهداری اطلاعات در مراحل مختلف پروژه ب همنظور پردازش،طبق هبندی و تحلیل آنها و همچنین تهیه اطلاعات و گزار شهای لازم برای مدیریت پروژه است که در این صورت پروژه براساس برنامه زمانبندی و نقدینگی معین انجام شده و به اهداف و نتایج مورد نظر خواهد رسید. یکی از قابلی تهای برنام هریزی مهندسی، تعیین با صرفهترین روش جبران تأخیر تا تسریع در مدیریت اجرایی پروژه است. مقاله حاضر بررسی نقش و اهمیت برنامهریزی مهندسی در فرآیند مدیریت پروژه با نگرشی بر تجربیات ب هدست آمده از سد گتوند علیا است که در آن عوامل موثر بر عدم تحقق برنامهریزی پیشبینی شده برای انجام فعالی تهای اجرایی و تأخیرات فیزیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضمن دستهبندی عوامل تأثیر گذار، سهم هرکدام از تأخیرات در کارهای بتنی، حفاری، ژئوتکنیک و نقش هبرداری ب هدست آمده است. همچنین به عنوان نمونه مراحل تهیه یک برنامه زمانبندی و نحوه ب هدست آوردن مدت زمان هر فعالیت در فعالیت بتنی تون لهای آبرسان توضیح داده میشود.