سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن ناصری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
بنفشه زهرایی – دانشیار مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی عدم قطعیت مدلهای بارش – رواناب یکی از موضوعات مهمدر تحقیقات هیدرولوژی است به این منظور مجموعه ای از روشهای متنوع به منظور تحلیل عدم قطعیت ارائه شده که بصورت اجمالی در سه دسته روشهای دقیق آماری روشهای محاسباتی و غیرپارامتری دسته بندی می شوند هریک از روشهای فوق به دلیل مبانی آماری پیچیده و پیاده سازی عددی سنگین و … دارای نقاط ضعف در بهره برداری هستند دراین مقاله براساس نسخه ویرایش شده روش خوسازمانده Modified Bootstrap که از روشهای غیرپارامتری محسوب می شود به تحلیل عدم قطعیت در مدل بیلان ماهانه در حوضه آدری واقع در شهرستان بم استان کرمان پرداخته شد. روش مورد نظر مدلی ۳ پارامتری است که توسط Guo و همکارانش ۲۰۰۲ ارائه شده و بر اساس یکی از شاخصهای آماری نکویی برازش پارامترهای آن بهینه شده اند.