سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهین احمدوند – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمدرضا خزائی – دکتری عمران – آب، کارشناس مهندسین مشاور پارس پیاب

چکیده:

یکی از انواع نیروگا ههای آبی، نیروگا ههای بر قآبی جریانی است که در آنها از جریان به هنگام رودخانه برای تولید انرژی برق استفاده م یشود. اغلب مطالعات هیدروانرژی مهندسین مشاور در طراحی نیروگا هها بر قآبی کوچک بر مبنای سری جریان ماهانهمشاهداتی بوده است. طول آمار مشاهداتی، اغلب کوتاهتر از آن است که برآورد مناسبی از ریسک تأمین دبی این نیروگا هها ارائهدهد. در این مقاله یک روش جایگزین با استفاده از تولید مصنوعی سریهای طولانی مدت جریان پیشنهاد شده است در ای ن خصوص با استفاده از مدل سری زمانی ARMA جریان ماهانه رودخانه شبی هسازی شده است و با تولید سری طولا نی مدت جریان رودخانه، عدم قطعیت دبی رودخانه در دستیابی به انرژی طراحی نیروگاه سوله دوکل ارزیابی شده است.