سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید امیرالدین صدرنژاد – استاد،دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران،ایران
بهرام گراوند – کارشناس ارشد سازه،دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهر
جواد آزادبخت – کارشناس ارشد سازه،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه اصفهان،ایران

چکیده:

دراینمقاله اثردال بتنی سقف که به صورت ماهیچه دار شده اطراف ستون را محاط می کند برمیزان سختی خمشی اتصالات نیمه صلب فولادی تحت بارگذاری مونوتونیک با استفاده از روشهای عددی بررسی شده است برای این منظور ازیک اتصال نیمه صلب فولادی با نبشی های پیچ شده دربالا وپایین اتصال استفاده شده است جهت بررسی اندرکنش میان دال بتنی با اتصال نیمه صلب انتخاب شده ازدودال بتنی مسطح و ماهیچه شده دراطراف ستون با ارماتور بندی و برشگیرهای مناسب به منظور تامین دیافراگم استفاده شده است بارگذاری وارد براتصالات مذکور یکسان بوده و از نوع بارگذاری مونوتونیک افزاینده می باشد اتصالات با استفاده از نرم افزار اجزا محدودی ABAQUS مدل شده اند برای مصالح فولاد رفتار تنش کرنش دوخطی و برای مصالح بتن ضرایب آسیب درکشش و فشارلحاظ شده است