سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام صمدی خادم – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه های دریایی، دانشکده فنی، دانشگاه ته
بهروز گتمیری – استاد دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

تولید نفت و گاز در نواحی فراساحلی و انتقال این تولیدات به ساحل با استفاده از لوله های انتقال تولیدات که جزء شریان های حیاتی محسوب می شوند ، در دهه های اخیر رشد فزاینده ای داشته است. ناپایداری بستر دریا از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر طراحی و کارآیی این دسته از شریان های حیاتی می باشد. در مقاله حاضر، ناپایداری لول ههای مدفون بستر دریا در اثر عمل موج که می تواند ناشی از اثرات غیرمستقیم زلزله باشد، بررسی شده است. در این راستا لوله و خاک اطراف در نرم افزار اجزاء محدود مدلسازی شده و فشار حفره ای اطراف لوله که پارامتر اساسی در ناپایداری لوله های مدفون م یباشد، ارزیابی گردیده است. نتایج حاصل، نشان از همخوانی قابل قبول نتایج حاضر با نتایج رو شهای تحلیلی مبتنی بر روش تئوری فشار پتانسیل دارد. دقت قابل قبول نتایج حاصل، کارآیی این مدلسازی جهت اعمال اثرات مستقیم ناشی از زلزله را نیز ممکن می سازد.