سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ربیعی فر – ا ستادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
وحید برزگر – د انشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازههای هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی- و
حسین کاظم – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

چکیده:

ساخت سدهای سنگریزه ای به دلیل وجود مزایای فراوان و تکنولوژی ساخت ساده تر ، در سال های اخیر بیش از انواع سدهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب به لحاظ استحکام بیشتر بدنه و نیز در دسترس بودن مصالح سنگی بهجای مصالح خاکی در بعضی مناطق ، بعنوان جایگزین مناسبی برای سدهای خاکی محسوب می شوند.رفتار سدهای سنگریزه ای در حین ساخت ،انتهای ساخت و اولین آبگیری سد اهمیت فراوانی دارد و اطمینان از پایداری و ایمنی سد در این سه مرحلهضروری می باشد. سد مخزنی ا لبرز یک سد سنگریزه ای با هسته رسی می باشد که بر روی رودخانه بابل رود واقع در ۵۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بابل احداث گردیده است. در این پژوهش با مطالعه موردی بر روی سدالبرز و با بهرهگیری از نرم افزار تفاضلات محدودFLAC 2D و با اتخاذ مدل رفتاری مناسب برای خاک بدنه سد و پی رفتار استاتیکی این سد در دوران ساخت و آبگیری مورد بررسی قرار گرفته است