سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
جواد مکاری رحم دل – استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
سعید تاروردیلو – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

ستونها یکی از اعضای مهم سازه ای تلقی میشوند که مقاومت شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی آنها تاثیر بسیارمهمی درظرفیت لرزه ای کل سازه خواهد داشت لذا دراین تحقیق به بررسی کمبود محصورشدگی ناشی از آرماتورهای عرضی خاموت ها بویژه درنواحی مستعد تشکیل مفاصل پلاستیک درستونهای بتنی مسلح و تاثیر آن روی پارامتر شکل پذیری خواهیم پرداخت از این رو با استفاده از نرم افزار ABAQUS و المان SOLID به تحلیل عددی و اعتبارسنجی نتایج نمونه های آزمایشگاهی روی ستونهای بتنی مسلح پرداخته می شود ستونهای آزمایش شده دارای ابعاد ۲۵۰*۲۵۰ میلیمترو ارتفاع خالص ۱۵۰۰ میلیمتر می باشد کهدریکی از نمونه ها فاصله خاموت ها مطابق آیین نامه ACI درنمونه ی دیگر به سه برابر مقدار آیین نامه افزایش یافته و درنمونهی نهایی از جاکت فولادی استفاده شده است.