سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی سیاوش نیا –
نادر عباسی – موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرج ایران

چکیده:

کمانش جانبی درستون سنگی بواسطه کمبود فشار محصور کننده اعمالی توسط خاک نرم اطراف ستون تشدید می شود لذا قدم نخست بمنظور کنترل کمانش تشخیص صحیح نیاز به مسلح کننده و آگاهی از کمیت و کیفیت کمانش جانبی ستون سنگی می باشد دراین مقاله با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Plaxis ارزیابی تاثیر مقاومت برشی رسی برحداکثر کمانش جانبی ستون سنگی طول ناحیه کمانش یافته و عمق کمانش حداکثر انجام پذیرفت نتایج نشان میدهد که درخاک رس با مقاومت کمتر از ۵kPA می توان از مسلح کننده ژئوسینتتیکی بمنظور کنترل کمانش ستون سنگی استفاده کرد همچنین مشاهده گردید که ناحیه کمانش یافته درعمقی معادل ۱٫۲ تا ۴٫۴ برابر قطر ستون سنگی D رخ داده مقاومت برشی خاک و تاح دودی زاویه اصطکاک مصالح ستون سنگی نیز درتغییر طول این ناحیه اثر گذارند و کمانش جانبی حداکثر به طور میانگین درعمقی معادل ۴٫۵% طول ستون بوقوع می پیوندد