سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی سیاوش نیا –
نادر عباسی – موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

دراین پژوهش بمنظور ارزیابی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید برکمانش جانبی ستون سنگی و تغییرات کمی و کیفی کمانش ستون با درنظر گرفتن سه حالت تمام مسلح FULLlength مسلح شده موضعی local و مسلح شده ترکیبی combined به بررسی تغییرات حداکثر کمانش جانبی کاهش حداکثر کمانش عمق کمانش جانبی حداکثر و طول ناحیه کمانش یافته درستون سنگی غیرمسلح ordinary stone column و مسلح شده encased stone column توسط نرم افزار اجزا محدود plaxis پرداخته شد نتایج نشان میدهند افزایش سختی محوری ژئوگرید J تاثیر قابل توجهی برافزایش ظرفیت باربری و کاهش حداکثر کمانش جانبی ستون سنگی مسلح داشته و ظرفیت باربری ستون مسلح با سختی محوری کمتر بمیزان بیشتری تحت تاثیر مقاومت برشی زهکشی نشده خاک رس CU اطراف است همچنین کاربرد مسلح سازی ترکیبی نسبت به تمام مسلح و موضعی باعث انتقال عمق کمانش جانبی حداکثر به اعماق پایین تر شده و منجر به مسلح سازی بهینه از لحاظ مصرف مسلح کننده می گردد.