سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
فرهاد محمدصالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
محمدعلی ارجمند – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
علیرضا باقریه – استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر

چکیده:

بررسی اندر کنش خاک- مسلح کننده یکی ازمهمترین عوامل در طراحی سازههای خاک مسلح است.در خاک رس مسلح شده، مقاومت سطح تماس پایین بوده و در نتیجه گسیختگی سطح تماس قبل از رسیدن مقاومت کششی مسلح کننده به حد نهائی رخ میدهد. محل هائی که با کمبودمصالح دانهای مواجه بوده و خاکهای ریزدانه گسترش دارند، امکان این وجود دارد که با بکارگیری لایهای نازک از مصالح دان های با مقاومتزیاد در اطراف مسلح کننده، باعث بهبود مقاومت سطح تماس خاکهای ریزدانه – ژئوگرید گردد. در این تحقیق، نشان داده شدکه حضور یک لایه نازک مصالح اصطکاکی در اطراف المان تسلیح باعث بهبود مقاومت برشی سطحی المان تسلیح م یگردد که در نهایت منجر به افزایش ظرفیت باربری پی در ضخامت بهینه ماسه اطراف مسلح کنندهها میشود