سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد طهماسبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان، گروه مهندسی عمران،

چکیده:

احداث سازههای مختلف عمرانی بر روی خاکهای ضعیف یا نرم، غالباً امری اجتناب ناپذیر م یباش د . در چن ین م ااردی انتخ اب روشهای مناسب جهت بهباد خصاصیات فیزیکی و مکانیکی خاک امری ضروری است. تسلیح خاک یکی از متداولت ری ن روشه ابرای بهباد خااص خاک میباشد. بهباد خصاصیات خاک در این روش باسیله اضافه کردن عناصر مناسب به خاک فراهم میشاد. یک دسته عمده از این عناصر ژئاسینتتیک ها هستند. ژئاگرید ناعی از این ژئاسینتتیک ها محساب میگردد که به منظار بهب ادخصاصیات مهندسی خاکها استفاده شده و این هدف را با افزایش مقاومت برشی خاک فراهم م یکند.بررس ی ان در ک نش خ اکمسلح کننده یکی از مهمترین عاامل در طراحی سازه های خاک مسلح است. کارایی سیستم خاک مسلح وابس ته ب ه بس ید ش دن مقاومت اصطکاکی بین خاک و المانهای تسلیح می باشد.در خاک رس مسلح شده، مقاومت سطح تماس پ ا یین ب ا ده و در نتیج هگسیختگی سطح تماس قبل از رسیدن مقاومت کششی مسلح کننده به حد نهائی رخ میدهد. محلهائی که با کمباد مصالح دان ه -ای مااجه باده و خاکهای ریزدانه گسترش دارند، امکان این وجاد دارد که با بکارگیری لایهای نازک از مصالح دان ه ای ب ا مقاوم ت زیاد در اطراف مسلح کننده، باعث بهبادمقاومت سطح تماس خاکهای ریزدانه ژئاگرید گردد. م دفان نم ادن ژئاگر ی د در ی ک –لایه نازک ماسه ای برای تسلیح خاک های رسی ماجب افزایش مقاومت سطح تماس خااه د ش د. در ای ن تحقی ا، ب ا اس تفاده ازبرنامه المانهای محدود plaxis نشان داده شدکه حضار یک لایه نازک مصالح اصطکاکی در اطراف الم ان تس لیح باع ث بهب اد مقاومت برشی سطحی المان تسلیح میگردد که در نهایت منجر به کاهش نشست پی در ضخامت بهینه ماسه اطراف مسلح کننده- ها میشاد.