سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد محمدصالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان واحد علوم و ت
محمد طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان واحد علوم و ت
محمدعلی ارجمند – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
علیرضا باقریه – استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر

چکیده:

درتعیین نشست پیها عواملی وجود دارند که علیرغم موارد کم، درموقع حضور تأثیر بسیاری برجای میگذارند. ازجمله این موارد می توان به وجود حفرات زیرزمینی مانند قناتها وانواع چاهها اشاره کرد، که درصورت مجاورت با پیها نشست را افزایش میدهند.دراین مقاله سعی شده تا براساس مبانی تئوری اجزاءمحدود و بااستفاده از نرمافزار اجزاء محدودPlaxis به بررسی تأثیر پارامترهای ژئوگرید در نشست پی واقع بر خاک مسلح دارای حفرات پرداخته و مورد ارزیابی قرار بگیرد.نتایج به دستآمده نشان میدهد با افزایش تعداد و طول لایههای ژئوگرید، نشست پی کاهش پیدا کرده اما تأثیر افزایش پارامترهای فوق الذکر از یک مقداری به بعد تقریبا ناچیز میباشد