سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – استاد گروه عمران دانشگاه سمنان
وحید صابری – دانشجوی دکتری زلزله دانشگاه سمنان
حمید صابری – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

پوشش نهایی تونل ها در حفاری مکانیزه متشکل از قطعات پیش ساخته مسلح بتنی است. این قطعات برای بارهای اعمالی از زمان ساخت،حمل، دپو و نصب در تونل و در نهایت بارهای اعمالی در زمان بهره برداری که عمدتا متاثر از شرایط زمین شناسی است، طراحی می شوند. از جمله بارهای اعمالی پس از نصب سگمنت در بدنه داخلی دستگاه حفار، بار ناشی از جک هایTBMحین اعمال نیرو برای پیشروی بویژه در نواحی ریزشی که امکان استفاده دستگاه از جک های کناری وجود ندارد می باشد. از آنجاییکه مقطع جک کوچکتر از ضخامت قطعه پیش ساخته میباشد، فشار جک منجر به ایجاد نیروهای کششی عرضی ناشی از لنگرهای انفجاری و ریزشی در مقطع آن می شود. یک روش تقریبیبرای محاسبه این نیروها استفاده از ایده منشور متقارن می باشد. در این مقاله دقت این روش با مدلسازی سه بعدی سگمنت در نرم افزار اجزاء محدودANSYS ارزیابی شده است. نتایج حاکی از اختلاف ۱۰ تا ۲۰ درصدی این روش در تخمین نیروهای کششی ایجاد شده با مقادیر متناظر تحلیل عددی است.