سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی طورانی – دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران
عیاسعلی نوری – دانشجوی رشته سنجش از دور و ،GIS دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه با توجه به مسائل و مشکلات فراوان اقتصادی که جوامع روستایی با آن مواجه اند لزوم توجه به فعالیت های جدید اقتصادی مانند گردشگری درراستای رفع چالش های اقتصادی موجود و رسیدن به اهداف توسعه پایدار امری ضروری به نظر می رسد. از این رو در این پژوهش، ظرفیت های سه گونه گردشگری (گردشگری طبیعی، گردشگری کشاورزی و گردشگری فرهنگی ) در جهت رفع چالش های اقتصادی روستای قلعه قافه از توابع شهرستان مینودشت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه مدیران روستا و سرپرستان خانوار می باشند که در مورد سرپرستان خانوار با توجه به تعداد بالای آنها( ۵۵۰ خانوار)، اقدام به نمونه گیری شد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و فرمول اصلاحیه آن، حجم نمونه ۱۶۰ نفر به دست آمد. در راستای اهداف تحقیق و در جهت شناخت چالش های اقتصادی اساسی روستا تک تک مدیران روستا(شامل اعضا شورا های اسلامی و دهیار) مصاحبه ای صورت گرفت سپس با استفاده از این اطلاعات به دست آمده یک پرسشنامه تهیه و توسط سرپرستان خانوار نمونه تکمیل شد. داده های حاصل از این پرسشنامه ها با استفاده از نرمافزارSPSS و آزمون های توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس و توکی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در نهایت نتایج تحقیق گویای آن است که گونه های گردشگری مورد مطالعه در جهت رفع چالش های اقتصادی دارای ظرفیت های بالایی هستند و می توانند در این زمینه موثر واقع شوند ضمن اینکه بین ظرفیت های گونه های مورد مطالعه در این زمینه تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود دارد ؛ بدین ترتیب گردشگری طبیعی در اولویت اول، گردشگری کشاورزی در اولویت دوم و گردشگری فرهنگی در اولویت سوم قرار می گیرد.