سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین کشاورز – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مصطفی صالحی – دانشجوی دوره کارشناسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

ظرفیت باربری پ یهای سطحی روی خاک های چند لایه یکی از مشکلات مهندسین ژئوتکنیک می باشد. در بیشتر مواقع از میانگین گیری وزنی برای این منظور استفاده می شود. در این مقاله، ظرفیت باربری نهایی پی های نواری روی دو لایه خاک رسی با استفاده از روش اجزای محدود دو بعدی ارزیابی شده است. برای محاسبه ظرفیت باربری از نرم افزارPlaxis دوبعدی استفاده شده است. تحلیل های متفاوتی به صورت پارمتری روی خاک های رسی با مقاومت برش یهای مختلف انجام شده است تا بتوان صحت رو شها و نمودارهای ارائه شده توسط سایر محققین و همچنین روش میانگین گیری را ارزیابی نمود. با استفاده از نتایج تحلیل ها، جدول ها و نمودارهایی نیز برای آسان تر کردن محاسبه ظرفیت باربری تهیه شده است.