سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نعیمائی روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مر
سیدمحمدفرید آستانه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهران اصفهانی زاده سخی لنگرود – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امیر محمودزاده – کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

ریز شمع به شمع هایی با قطر کوچک (کمتر از۳۰۰mm اطلاق می گردد که غالباً با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می باشند و علاوه بر آنکه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل میکند، بدلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مکانیکیخاک اطراف نیز میگردد. ریز شمع ها به طور مؤثر در بهبود خواص خاک و افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست به ویژه در پی سازه هایموجود و مقاوم سازی آنها به کار گرفته می شوند. مقاومت اصطکاکی ما بین ریز شمع و خاکو اثرات شبکه ای آنها به عنوان مکانیزمی قابل توجه جهت بهبود خواصخاک، مطرح می گردد. در این پژوهش همراه با استفاده از نتایج تجربیات علمی وعملی بر روی ریز شمع و انجام مطالعات پارامتریک بر روی آن و نیز مطالعات آماری، مکانیزم باربری ریز شمع بررسی میگردد. مطالعات انجام یافته به صورت تجربی، در جهت دقیقترنمودن روابط مربوط به ظرفیت باربری ریز شمعها بسیار محدود می باشند. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب ریز شمع ها، تعدادی از آنها تحتآزمایش بارگذاری قرار می گیرند. نتایج این آزمایشها به صورت نمودار بار به تغییر مکان تهیه می گردند که باتوجه به آنها می توان، سختی و ظرفیت باربری نهایی ریز شمع را بدست آورد. ظرفیت باربری نهایی به کمک روابط موجود در تفسیر دیاگرام بار –تغییر مکان، تعیین شده است وبدین ترتیب اثر تغییر پارامتر های مختلف بر روی ظرفیت باربری و نشست نهایی ریز شمع بررسی شد. از طرفی به منظور مطالعات آماری، چند مورد مطالعاتی گوناگون از ریز شمع با توجه به روش اجرای آنها جمع آوری شده و با مقایسه بین ظرفیت باربری نهائی بدست آمده از نتایج واقعی و روابط موجود، عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت باربری نهائی ریز شمع به گونه ای دقیق تر ارائه شد