سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه مهدویان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

طی دهه های اخیر افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه خروج نسل جوان و افراد دارای تحصیلات بالاتر از اجتماعات روستایی، بافت و ساختار نواحی روستایی را به مخاطره انداخته است. در این میان گردشگری نه تنها به عنوان یک ابزار بالقوه برای تغییر این وضعیت بلکه یکی از عناصر جدائیناپذیر راهبرد توسعهی روستایی مطرح است و به عنوان یک راهبرد توانمند و دارای مزیت نسبی و پاک می تواند جریانات اقتصادی از جمله کارآفرینی و اشتغال، سرمایهگذاری و جمعیت را به سوی روستاها و نقاط طبیعی بکشاند مطرح می باشد؛ با این رویکرد بارزترین نقش گردشگری در مناطقی چون محور مورد مطالعه می تواند حرکت به سوی توازن و تعادل منطقه ای باشد. لذا شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل ها ی مناطق گردشگری و سرمایه گذاری بهینه در این مناطق می تواند در باعث توسعه روستاها گردد. در این راستا در مقاله حاضر با استفاده از روش های اسنادی و میدانی مناطق روستایی گردشگری شهرستان نیر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت و نتایج حاکی از این است که این شهرستان بستر مناسبی برای توسعه گردشگری را دارا می باشد.