سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا وهدانی – استادیار دانشگاه سمنان
رضی باباگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

تاسیسات زیرزمینی ازجمله تونلهای متروی شهری از اجرا لاینفک جامعه مدرن و پیشرفته بوده و برای کاربردهای متعددی مورد استفاده قرارمیگیرند باتوجه به اینکه سازه های مدفون درخاک از جمله تونلها دربرابر رخداد زمین لرزه های بحرانی با دوره بازگشت بیش از ۹۷۵ سال و با احتمال رخداد سطح زلزله های حداکثری MCE,MDE تحت میدانهای شتاب و جابجایی الاستودینامیک فزاینده و فراتر از محدوده های کرنش الاستیک خاک قرارمیگیرند لذا محاسبات طرح لرزه ای اینگونه سازه ها بایستی اثرات اندرکنشی غیرخطی خاک تونل با درنظر گرفتن مدلهای غیرخطی سیکلیک المان هایخاک وابسته به فرکانس تحلیل را درنظر بگیرد باتوجه به اینکه پاسخ های لرزه ای میدان آزاد محیط خاکی حفاری شده تحت سطوح شتابهای زیاد زمین مناطق پرخطر لرزه ای غالبا بسیار بزرگتر ازمحدوده های جابجایی مجاز درطراحی تونلها براساس ظرفیت تاج و جداره های تونل میب اشد دراین مقاله سعی شده است تا براساس یک راهکار عددی تحلیلی نوین پیشنهادی با استفاده از سوپرالمانهای سگمنتی پوشش و سازه نگهدارنده بتوان با بکارگیری تکنیک عددی حل همزمان معادلات الاستودینامیک و احراز شرایط تطبیق مرحله به مرحله میدان کرنش الاستو پلاستیک خاک اطراف تونل به تشکیل طیفهای ظرفیت مولفه هی کرنش شعاعی محوری و نیروهای ظرفیت خمشی و ترکیبی تونل پرداخته شده است.