سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد حمزه ئی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

به منظور ارزیابی طول دوره پرشدن دانه و ویژگی های مورفوفنولوژیک کلزا در پاسخ به کود شیمیایی نیتروژن دار، آزمایشی با پنج سطح کود اوره (صفر و ۸۸ و ۱۷۶ و ۲۶۴ و ۳۵۲ کیلوگرم در هکتار) در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۶ اجرا شد. بر اساس نتایج حاصل، ویژگی های فنولوژیک کلزا نظیر روز تا ۵۰ % گلدهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و طول دوره پرشدن دانه در سطح احتمال ۵% تحت تاثیر تیمارهای کود اوره قرار گرفتند . به طوریکه، با افزایش در میزان کود مصرفی، بطور معنی داری تمامی صفات فوق افزایش یافتند. کمترین میزان روز تا ۵۰ % گلدهی (۲۱۳/۶۶) ، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک (۲۶۰/۴۱) و طول دوره پرشدن دانه (۳۷/۹۵) به تیمار عدم مصرف کود (تیمار شاهد) تعلق داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که برخی ویژگی های زراعی کلزا (ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و ع تداد گره در بوته) نیز در سطح احتمال ۱% تحت تیمارهای کود اوره قرار می گیرند. به عبارت دیگر، با افزایش کاربرد نیتروژن، ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و تعداد گره در ساقه اصلی بطور معنی داری افزایش یافتند. بطوریکه، بیشترین میزان این ویژگی ها به تیمار N5 و (۳۵۲ کیلوگرم کود اوره در هکتار) تعلق گرفت که از نظر آماری نیز با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت . این امر بیانگر این واقعیت است که افزایش در مقدار مصرف کود نیتروژن دار موجب تحریک رشد رویشی گیاه شده و در نتیجه افزایش تعداد شاخ و برگ و ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک نیز افزایش می یابد.