سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
علی سلیمانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
سیدعلی امامی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
لیلا نارنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست

چکیده:

به منظور بررسی طول دوره رشد ۱۷ لاین و ۲ رقم گندم دوروم و یک رقم گندم نان با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار آزمایشی طراحی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که لاین های مورد آزمایش از لحاظ صفات آزمایشی اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند. طولانی ترین مدت از زمان کاشت تا رسیدگی در لاین ۷- D -83 به میزان ۱/ ۲۳۱ روز و کوتاه ترین مدت از زمان کاشت تا رسیدگی در لاین ۱- D-83 به میزان ۴/ ۲۱۲ روز مشاهده گردید. تعداد روز تا گرده افشانی نیز در لاینشماره ۱۹ و لاین شماره ۱ زودتر از سایر ارقام روی داد. همچنین تعداد محدودی از لای نها بطور معنی داری زودرس تر و یا دیررس تر بودند که از آن جمله م یتوان از لاین شماره ۸ نام برد که به میزان بیشتری بیش از ۲ روز دیررس تر از میانگین کل بود.