سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه بناییان – دانشجوی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی فارس
سعید سخاوتی زاده – هیئت علمی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی فارس

چکیده:

از یک زبان الکترونیکی با سی و شش حسگر دارای قابلیت تشخیص هم زمان استفاده گرد ی ده است . ای ن دستگاه قابلیت تشخیص پنج طعم استاندارد اصلی طعم را دارد و حساسیت بالا به اسید، نمک و طعم خاص مواد م ی باشد . این دستگاه در مورد طعم های تلخ و شیرین ضعیف تر میکند. از مزای ای دیگر دستگاه تشخ یص ش یر بز از ش یر گاومیش میباشد که این مورد در صنایع لبنیات مشکلاتی را ایجاد می نماید. که ای ن روش جا یگزینی بر ای روشها ی کلاسیک و قدیمی تر آنالیز تقلب شیر میباشد. روش کار این دستگاه به این صورت است که پروفا یلها ی س یگنالهای متفاوت توسط زبان الکتریکی همراه با آنالیز تمایز خطی بوده که میتواند ب ین گروه ش یر پرچرب (گوسفند، گاو و گوسفند و گاو) با حساسیت ۹۷/۹۳% تمایز قائل شود. هدف اصلی کاربرد زبان الکتریکی آنالیز کیفی مانند تشخ یص، طبقه بندی و یا تعیین شرایط نمونه ها میباشد که به ترکیب دسته بندی حسگرها و روند ریاض ی به کار رفته بر ای پردازش داده ها بستگی دارد. در دهه گذشته حسگرهای تشخیص پتانسیل کاربردهای زیادی در آنالیز غذایی از جمله تشخیص و آنالیز کمی شراب، درک حسی انسان، آنالیز طعم سس سویا، طبقه بندی عسل بر مبنای نوع گرده، داشته اند. در این دستگاه تجهیزات تعیین کننده پتانسیل مورد آزمایش قرار گرفته اند ک ه از آن جمله میتوان به غشاها ی چربی، حسگرهای کلکوژنید، الکترودهای حساس به کاتیون و آنیون اشاره نمود تلاشها و تحقیقات گوناگون در زمینه کاربرد تجهیزات ترکیب حسگر برای آنالیز شیر در منابع گوناگون موجود است . وین کوسیت و همکاران از یک زبان الکترونیکی برای تعیین مقادیر باکتری موجود در شیر تازه هنگام ذخ یرهسازی استفاده نموده است. پولیر و همکاران از طیف الکتروشیمیائی چاپ شده بر مانیتور برای ارزیابی تمایز میان چهارنمونه شیر، چهار نمونه ماست و چهارمحصول لبنی مورد کشت و کشت نشده استفاده نمودند . اما اجر ای تمام ی ای ن اندازهگیریها در یک آزمایش خاص امکانپذیر نمود.