سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید فریدون – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مطالعه توسعه یکمدل شبیهسازی حوضهای با قابلیت ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب حوضه بزرگمقیاس رودخانه کرخه میباشد. این سیستم شامل ۷سد مخزنی با اهداف مختلف بهرهبرداری شامل تولید انرژی برقابی، تأمین آب و اهداف زیستمحیطی است متغیرهای ظرفیت تولید نیروگاهها و سطح زیرکشت طرح های آبیاری در طرحهای در حال مطالعه که مستقیماً به مقادیر نیازهای برقابی و کشاورزی مرتبط خواهند بود، بایستی به گونهای تعیین گردند که تأمین نیازهای مذکور در سطح اعتمادپذیری مطلوب برآورده شود این مهم از طریق استفاده از مدل شبیه ساز حوضه ای توسعه یافته و استفاده از یکروند تکراری همراه با اصلاح متغیرهای طراحی فوق برآورده شده است بدین منظور مدل شبیهساز حوضهایMODSIM که در آن مسأله تخصیصمنابع آب به نیازهای مختلفدر هر گام زمانی با استفاده از الگوریتم برنامهریزی شبکه جریان حل میشود به عنوان هسته اصلی شبیه ساز انتخاب شده است