سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن رضایی – دکتری اقتصاد
حبیب اله بصیرزاده – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

محدودیت های کمی و کیفی و مدیریت سیاسی اقتصادی و اجتماعی آب یکی ازچالشهای بزرگ قرن حاضر جامعه بشری است و هرچه منابع آب محدودتر شود چالشها هم حادتر خواهد شد درواقع اکثرکشورها از بحران مدیریت آب بیشتر رنج می برند تا کمبود آب برخورد موفق با بسیاری ازچالشهای صنعت آب کشور بهویژه دردهه اینده ریشه دراصلاح ساختارهای مدیریت این بخش دارد و مدیریت منابع اب باید علاوه برساختارهای فنی ساختارهای اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و امنیتی آب را نیز دربرگیردکارهای قبلی انجام شده درخصوص ارزیابی طرح های انتقال آب بین حوضه ای بیشتر درزمینه بررس مسائل فنی و یا ارزیابی اثرات اقتصادی و پیامدهای مستقیم آن میباشددرحالیکه پیامدهای غیرمستقیم شامل اثرات اجتماعی فرهنگی سیاسی و امنیتی این طرح ها دردرازمدت کمتر بحث شده است امنیت غذایی عنصر اصلی سلامت فکری روانی و جسمی آن جامعه است ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد و نیز معناداری هنجارها و ارزشهای انسانی ودینی را تحلیل خواهد بود.